Character Names
Shining Soul
English Name Japanese Name Translation Published Names Notes
Colossus Titanic Warrior
 
Adam A-da-mu Adam
 
Aa-chaa Archer The playable characters do not have default names.
 
Bii-su-to Ou Beast King
 
Bulzome Bu-ru-za-mu Bulzome
 
Dark Dragon Daa-ku Do-ra-go-n Dark Dragon
 
Darksol Daa-ku-so-ru Darksol
 
Do-ra-go-n Senshi Dragon Warrior The playable characters do not have default names.
 
Iom I-o-mu Iom
 
Chaos Ke-i-o-su Chaos
 
Mahoutsukai Witch, Magician, Sorcerer The playable characters do not have default names.
 
Mishaela Mi-sha-e-ra Mishaela
 
No-a Noah
 
Otrant O-to-ra-n-to Otrant
 
Senshi Soldier, Warrior The playable characters do not have default names.
 
Zeon Ze-o-n Zeon