Production Credits
Shining Force: Resurrection of the Dark Dragon
Shining Force : Resurrection of the Dark Dragon
Credits

Director
Keigo Kobayashi

Planner
Akihiko Sato

Programmer
Kiego Kobayashi
Kiyoaki Matsumoto
Takeshi Iwatani
Shinichi Kurokawa
Shinya Okazaki

Graphic Designer
Kazuo Tsutsui
Seiji Hasuko
Katsuyuki Takanashi
Hirotada Kakusaka

Graphic Designer
Shunsuke Kawano
Takaya Yoshida
Kiyotaka Motoyoshi
Hisae Kondou

Music & Sound COmpose
Naofumi Tsuruyama
Takuya Hanaoka
Ippei Amano

Story
Masaki Wachi

Character Design
Yoshitaka Tamaki

Project Manager
Shimpei Harada

Special Thanks
Tadashi Tazeaki
Tsuyoshi Sawada
Satoshi Imai
Toyohisa Hiwatari

Special Thanks
Yoshitsugu Natsume
Yasushi Nagumo
Masahiro Tanaka

Special Thanks
Mizuho Sugimori
Kouji Sugimori
Shinobu Shindo
Emi Yamane

Producer
Youichi Shimosato

Executive Producer
Hisao Oguchi
Toshihiro Hagoshi
Kan Naitoh

Presented by SEGA

Created by AMUSEMENT VISION

Original Game © SEGA

© SEGA/AMUSEMENT VISION, 2004
Source(s): Grom