Production Credits
Shining the Holy Ark
SHINING THE HOLY ARK
STAFF


Game Design
Hiroyuki Takahashi
Shugo Takahashi
Shuji Shimizu
Yusuke Sugimoto
Ayumu Shindo
Daisue Takagi


English Translation
P.E. Jareth Hein

Program
Yasuhiro Taguchi
Takeshi Nohara
Yutaka Yamanoto
Akiko Sato
Yasuhiro Matsumoto
P.E. Jareth Hein
Kenji Numaya
Kaoru Shimada
Karuki Kodera

Character Design
Shin Yamanouchi

Map & Effect Graphics
Fumihide Aoki
Masayuki Hashimoto
Hiroto Nakashima
Ayumu Shindo
Mitsumasa Muraishi
Mitsuru Fukumoto
Shigeki Kimura
Junichi Ochiai

Character Graphics & Movies
Junko Nakamura
Keisuke Futami
Meiko Koguchi
Toshiaki Tanaka
Karu Shimada
Shigeki Kimurua
P.E. Jareth Hein

Music
Motoi Sakuraba

Music Guest
Takeo Shimoda

Sound Effects
Satoshi Murata

Sound Directed By
Masaoki Uno
Yasuhiro Taguchi

All Illustrations By
Shin Yamanouchi

Special Thanks To
CAMELOT Co., Ltd.
R.I.S Co., Ltd.
TREASURE Co., Ltd.
Oo Records Inc.
Chikashi Aoki
Suigyoku Muraichi
Hidetposhi Horiguchi
Emiko Kutsuma

Assistant Director
Yusuke Sugimoto
Shuyi Shimizu

Directed By
Yasuhiro Taguchi

Assistant Producer
Shugo Takahashi

Produced By
Hiroyuki Takahashi

SoA Staff

Producer
Keith Palmer

Lead Tester
Amu Albertson

Assistant Lead Testers
Dennis Lee
Jeremy Caine
Mark Mcunny

Testers
Lloyd Kinoshita
Arnold Feener

Coordinator
Shinobu Shindo

Item Collection Ratio
100%

Total Playing Time
100:00

Created By
Sonic Co., Ltd
(c) Sonic 1996, 1997

Licensed By Sega Enterprises, Ltd.

Source(s): Swalchy